top of page
Facial

Hello

Nyob zoo sawv daws kuv zoo Siab thiab nthuav tawm qhia txog Kev noj qab Haus huv rau peb cov Niam Tsev thiab Txiv Tsev. Kuv lub npe hu ua Zoohlub kuv sam sim kawm tiav aesthetician thiab zoo Siab Yuav los kho yam teeb meem uas koj muaj.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

My Story

Kuv ib txwm ntshaw daim nqaij thiab lub ntsej muag kom zoo Nkauj du dais thiab cob xub yeej tsis muaj leej twg es Yuav Tsis xav tau. Kuv tau raug ib qho teeb meem puan thaum Kuv muaj noob nyoog 16 Xyoo los lawm two vim yog thaum lub sib hawm ntawv kuv siv tshuaj txhaum rau Kuv lub ntshej maug. kuv nyuaj siab thiab tsis xav kom raug rau lim tus viv ncaus ntxiv lawm. Hnub no Kuv thiaj xcv los you ib tug ntsim kho tẹo kev zoo Nkauj rau peb txhua leej. 

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

414-526-5966

bottom of page